Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică tuturor interacțiunilor cu website-ul nostru: www.ortooffice.ro, precum și altor situații, așa cum sunt descrise în acest document.
Datele dumnevoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către S.C. Orto Office S.R.L., cu sediul în str. Graului, 27, Sector 4, Bucuresti, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/15252/2012, C.U.I. 31050173.
Conţinutul acestei Politici de Informare este pur informativ şi nu afectează drepturile pe care vi le oferă legislaţia. Vom face tot posibilul pentru a vă facilita exercitarea acestora.


Date cu caracter personal prelucrate atunci când ne contactați, inclusiv prin intermediul website-ului nostru

Tipul de date colectate

 • date de identificare (e. nume, prenume, vârstă);
 • date de contact (e. adresă de e-mail, număr de telefon);
 • date tehnice (adresa IP, sistemul de operare, browser-ul, geolocația, paginile de pe site-ul nostru pe care le vizitați, timpul petrecut pe aceste pagini și alte statistici)
 • alte date pe care ni le puteți transmite utilizând formularul de efectuare a unei programări.
 • informații obținute prin utilizarea de cookie-uri.
 • Opinii și viziuni (opinii şi viziuni transmise sau postate despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice)

Modalități de colectare a datelor

 • În principiu, colectăm date cu caracter personal direct de la dumneavoastră, prin completarea de formulare online sau prin comunicarea cu noi prin poștă, telefon, e-mail sau în persoană.
 • De asemenea, colectăm date cu caracter personal prin mijloce automatizate, în urma utilizării de către dumneavoastră a site-ului nostru, incusiv prin servicii de tip analytics, în special în cazul în care aveți un cont de utilizator și îl utilizați.

 

Scopul prelucrării și baza legală

Prin prelucrare, se înțelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Atunci când ne contactați, inclusiv prin utilizarea formularelor de contact de pe website-ul Orto Office, vom colecta datele dumneavoastră de identificare și datele de contact, precum și orice alte date pe care ni le transmiteți în mod voluntar pentru a vă putea înregistra solicitările de efectuare a unei programări. Vă vom prelucra doar datele cu caracter personal necesare efectuării programării sau, după caz, înregistrării solicitării.

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal în acest scop are la bază executarea contractului cu dumneavoastră, în calitate de pacient al nostru, exprimat prin completarea datelor de identificare și/sau de contact în formularele de pe website sau pe care ni le oferiți în mod voluntar atunci când ne contactați, prin orice altă modalitate, în acest scop.

Când ne contactați în alte scopuri decât pentru efectuarea unei programări, vom prelucra doar acele date cu caracter personal ale dumneavoastră care sunt strict necesare pentru a vă oferi un răspuns la solicitare. În acest caz, ne întemeiem pe consimțământul dumneavoastră implicit.

 

Durata de stocare 

Datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de pacient al nostru, vor fi păstrate pe durata pentru care veți avea această calitate.

În orice caz, vom continua prelucrarea datelor dumneavoastră personale în cazurile în care aceasta este necesară în temeiul unor dispoziții legale sau dacă suntem altfel îndreptățiți să continuăm prelucrarea.

Persoane terțe

La datele dumneavoastră va avea acces administratorul nostru IT, pentru scopuri ce țin exclusiv de mentenanța sistemelor și aplicațiilor pe care le utilizăm. De asemenea, atunci când interacționați cu website-ul, datele dumneavoastră vor fi accesibile și pentru societatea care asigură administrarea website-ului. Cu aceștia am încheiat un acord de prelucrare de date, acționând în calitate de persoane împuternicite în relațiile cu Societatea.

Veți fi informat(ă) cu privire la orice transfer sau dezvăluire a datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția situației în care un astfel de transfer sau dezvăluire este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul național, în temeiul obligațiilor noastre de conformare cu dispozițiile legale respective.


Prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul rețelelor de socializare sau prin website

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

 • date de identificare (e. nume, prenume, vârstă);
 • date de contact (e. adresă de e-mail, număr de telefon);
 • date tehnice (adresa IP, sistemul de operare, browser-ul, geolocația, paginile de pe site-ul nostru pe care le vizitați, timpul petrecut pe aceste pagini și alte statistici)
 • alte date pe care ni le puteți transmite utilizând formularul de efectuare a unei programări.
 • informații obținute prin utilizarea de cookie-uri.
 • Opinii și viziuni (opinii şi viziuni transmise sau postate despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice)

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu paginile noastre pe rețelele de socializare sau cu website-ul.

Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării

Comentariile și mesajele dumneavoastră, în calitate de utilizatori ai paginilor de rețele sociale și de website pe care Societatea are cont, precum și eventuale păreri sau testimoniale

Durata de stocare

Comentariile,mesajele și testimonialele dumneavoastră, precum și datele cu caracter personal cuprinse în acestea vor fi prelucrate de către Orto Office până la momentul la care dumneavoastră optați pentru ștergerea lor.

Persoane terțe

La datele dumneavoastră va avea acces administratorul nostru IT, pentru scopuri ce țin exclusiv de mentenanța sistemelor și aplicațiilor pe care le utilizăm. De asemenea, atunci când interacționați cu aceste pagini, datele dumneavoastră vor fi accesibile și pentru societatile care asigură administrarea lor. Cu aceștia am încheiat un acord de prelucrare de date, acționând în calitate de persoane împuternicite în relațiile cu Societatea.

Veți fi informat(ă) cu privire la orice transfer sau dezvăluire a datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția situației în care un astfel de transfer sau dezvăluire este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul național, în temeiul obligațiilor noastre de conformare cu dispozițiile legale respective.

Securitatea datelor cu caracter personal 

Deoarece securitatea, integritatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal sunt foarte importante, Societatea va lua toate măsurile organizatorice și tehnice considerate necesare în acest sens.

Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor cu caracter personal care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în termen de 72 de ore. Veți fi, de asemenea, informat(ă) personal cu privire la incidentul de securitate dacă acesta este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră.

Drepturile dumneavoastră

Dacă v-ați exprimat consimțământul cu privire la desfășurarea unor activități de prelucrare, vă puteți retrage acest consimțământ la orice moment, fapt ce va produce efecte doar pentru viitor. Retragerea consimțământului nu va afecta în niciun fel legalitatea prelucrărilor desfășurate anterior retragerii consimțământului. Ca regulă generală, retragerea consimțământului determină încetarea oricărei prelucrări a datelor cu caracter personal în legătură cu care v-ați retras consimțământul. Vom lua toate măsurile ca datele dumneavoastră să fie șterse din orice evidențe în care se regăsesc.

În orice caz, dacă prelucrarea este necesară pentru prestarea serviciilor noastre și poate fi desfășurată pe baza unui alt temei legal prevăzut de dispozițiile legale aplicabile, vom continua prelucrarea datelor dumneavoastră și vă vom notifica în această privință.

Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 1. Dreptul de acces la date – dreptul de a obține o confirmare din partea noastră ca prelucrăm sau nu datele dumneavoastră și, în caz afirmativ, aveți dreptul de a avea acces la datele respective și la informațiile privind procesul prelucrării;
 2. Dreptul la rectificarea datelor – dreptul de a obține corectarea sau completarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte;
 3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – dreptul de obține ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, spre exemplu, în cazul în care prelucrarea nu este necesară sau este nelegală sau atunci când vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea acelor date pentru care anterior ați consimț Datele cu caracter personal a căror retenție se face în conformitate cu prevederile legale nu pot fi șterse.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării – în următoarele cazuri:
  • contestați acuratețea datelor dvs. pe care le prelucrăm;
  • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ștergerea acestora, solicitând, în schimb, restricționarea utilizării lor;
  • nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal pentru prelucrarea lor, însă doriți să le păstrăm pentru a le utiliza în cadrul unei acțiuni în instanță;
  • v-ați opus la prelucrare, pe perioada pentru care verificăm dacă drepturile și libertățile dvs. prevalează asupra intereselor legitime invocate de
 5. Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat de noi în mod curent și care poate fi citit automat; de asemenea, dreptul ca, la cererea , aceste date să fie transmise direct altui operator, așa cum ne veți indica.
 6. Dreptul la opoziție – dreptul de a vă opune, la orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, la prelucrarea datelor cu caracter personal. Atunci când vă exercitați acest drept, suntem obligați să încetăm prelucrarea datelor care vă privesc, cu excepția situației în care interesele noastre legitime prevalează asupra drepturilor și libertăților invocate de dumneavoastră.

Exercitați-vă drepturile

Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să ne adresați vreo solicitare, precum și să vă exercitați oricare din drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta, transmițând o cerere la oricare dintre următoarele date de contact:

 • adresa noastră, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, scara A, Apart.1, sector 4,  București;
 • adresa de e-mail: medic.ortodont@gmail.com;

Fiecare solicitare va fi analizată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună.

În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumit(ă) de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere către ANSPDCP. Autoritatea de supraveghere vă va informa cu privire la stadiul și la soluția plângerii, într-o perioadă rezonabilă de timp. De asemenea, puteți să vă adresați și, în mod direct, în fața instanțelor de judecată competente.


SITE-UL NOSTRU FOLOSEȘTE COOKIES

Ce este un cookie?

Cookies desemnează fișierele stocate pe calculatorul, telefonul sau tableta dumneavoastră de către web browser (e.g. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome etc.) la solicitarea unui website (e.g. www.google.ro etc.). Aceste fișiere conțin numere și cifre și sunt folosite pentru stocarea unei anumite informații în legătură cu activitatea dumneavoastră pe un anumit website.

Ce riscuri presupune un cookie?

Un modul cookie nu este un program de calculator și nu poate fi utilizat pentru a circula viruși. De aceea, un cookie nu este periculos. Cu toate acestea, cookie-urile pot fi, totuși, utilizate pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

Pentru că, prin intermediul lor, se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întampla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (e.g. o rețea WiFi nesecurizată).

Cum se poate controla un cookie?

Aceste cookies sunt stocate pentru o perioadă determinată de website-ul la solicitarea căruia sunt salvate și pot fi șterse fie de către dumneavoastră, fie de către website-ul care a solicitat salvarea lor (doar în cazul în care se revizitează acest website) și, în orice caz, ele sunt șterse automat când expiră perioada lor de valabilitate.

Puteți controla și/sau șterge cookies după cum doriți. Puteți șterge toate modulele cookie care sunt deja pe computerul dumneavoastră și puteți seta cele mai multe browsere pentru a împiedica plasarea acestora. Dacă faceți acest lucru, este posibil să fiți nevoit să reglați manual unele setări de fiecare dată când vizitați un site, iar unele servicii ar putea să nu funcționeze. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc, de regulă, în „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău.

Ce tipuri de cookie există?

Cookies sunt de două mari tipuri: de sesiune și persistente.

Cookies de sesiune sunt stocate temporar de web browser-ul dumneavoastră pentru ca acesta să le memoreze până când închideți fereastra web browser-ului.

Cookies persistente sunt stocate pentru o perioadă mai mare de web browser-ul dumneavoastră, chiar și după ce închideți fereastra web browser-ului. Acest tip de cookies pot fi salvate și de către alte website-uri decât cel pe care îl vizitați (cookies plasate de terți sau third party cookies) și pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele dumneavoastră, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă.

Pentru mai multe informații pe acest subiect, vă invităm să cercetați pagina dedicată de pe website-ul Comisiei Europene (http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm).

 

Ce fel de cookie-uri utilizează site-ul nostru?

Site-ul nostru utilizează cookies (atât de sesiune, cât și persistente) în special pentru următoarele scopuri :

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

 1. Identificare a utilizatorilor autentificați. Astfel, de fiecare dată când vă autentificați, un cookie de sesiune sau persistent, după caz, cu un cod unic este salvat pe web browser-ul dumneavoastră. Dacă în termenul de valabilitate al cookie-ului persistent pentru autentificare, accesați site-ul nostru de pe același calculator, telefonul sau tabletă și același web browser, nu va trebui să vă autentificați din nou. Dacă potrivit setărilor web browserului dumneavoastră nu putem salva cel puțin cookies de sesiune, nu vă veți putea autentifica;
 2. Cookie-uri de performanță a site-ului. Acest tip de cookie reține preferintele utilizatorului pe acest site, astfel încat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului ;
 3. Cookie-uri de analiză a vizitatorilor. Acest cookie ne spune dacă ați mai vizitat acest site până acum. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza și cât de des o fac. Atâta timp cât nu sunteți înregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. În cazul în care sunteți înregistrat pe site, putem ști, de asemenea, detaliile pe care ni le-ați furnizat, cum ar fi adresa de e-mail și username-ul – acestea fiind supuse confidențialității și prevederilor din Politica de Informare, precum și prevederilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal ;
 4. Cookie-uri pentru publicitate. Aceste cookie-uri ne permit să aflăm daca ați vizualizat sau nu o reclamă online, care este tipul acesteia și cât timp a trecut de cand ați văzut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri le folosim și pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookie-uri aparținând unei terțe părți, penrtu o mai bună targetare a publicității. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stocheaza informații despre conținutul vizualizat, nu despre utilizatori.

 

Cum puteți beneficia de o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies?

Marea majoritate a celor mai vizitate și mari site-uri folosesc cookie-uri, prin urmare acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate, printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.

Mai jos, vă prezentăm câteva sfaturi care vă pot ajuta să navigați cu ajutorul cookie-urilor într-o manieră sigură:

 1. Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile ;
 2. În cazul în care împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul ;
 3. Instalați-vă și updatați-vă constant aplicații antispyware ;
 4. Asigurați-vă că aveți browserul mereu updatat, astfel încât să nu se permită exploatarea punctelor slabe ale versiunilor vechi ale browserelor ;
 5. Asigurați-vă că vă conectați la rețele sigure.

 

Cum puteți accepta sau refuza cookie-urile de pe acest site?

Puteți accepta sau refuza cu ușurință cookie-urile de pe acest site, alegând unul dintre următoarele link-uri: Accept cookies / Refuz cookies.

[Atragem atenția asupra faptului că o astfel de secțiune/opțiune se impune numai dacă utilizați module cookie care necesită consimțământ informat. Spre exemplu, nu necesită consimțământ următoarele tipuri de cookie-uri:

(i) de autentificare,

(ii) de securitate (e.g. folosite pentru a detecta abuzurile de autentificare),

(iii) pentru conținut multimedia (e.g. folosite pentru a stoca date tehnice cu privire la derularea unui conținut video sau audio),

(iv) de customizare a interfeței de utilizare (e.g. folosite pentru alegerea limbii sau a altor preferințe ale interfeței),

(v) cookie-uri terțe pentru autentificarea membrilor prin rețele sociale.

Modificări ale Notei de informare

Dacă decidem să modificăm prezenta notă de informare, vom publică o nouă versiune pe website-ul nostru, care o va înlocui pe aceasta.

Va rugăm nu ezitați să ne contactați, dacă aveți orice alte nelămuriri cu privire la datele dumneavoastră personale și modul în care le prelucrăm.